top of page

Algemene voorwaarden bruikbaar 

Updates op 09/09/2021

Website

www.odressstyle.com

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

O'Dress-stijl - Flandroy Audrey   
Rue des Aulnois 19,     
7090 Hennuyères         
België  
N° d'entreprise (BCE/TVA) : BE0754824009         _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
E-mail: odressstyle@gmail.com
Telefoon: +32472516205

(hierna "O'Dress Style - Flandroy Audrey" of de "Verkoper")

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Reikwijdte

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze AV en uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten te aanvaarden.

Er kan uitzonderlijk bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de AV. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

We behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons platform gebruikte.

2. Platform

heeft. Toegang en navigatie

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen absolute garantie van bruikbaarheid bieden en ons handelen moet dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

O'Dress Style - Flandroy Audrey bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt aangeleverd. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.

O'Dress Style - Flandroy Audrey kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan O'Dress Style - Flandroy Audrey niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Het downloaden van het Platform gebeurt steeds op risico van de Gebruiker. O'Dress Style - Flandroy Audrey kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, wat volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde is.

tegen Diensten voorbehouden aan geregistreerde gebruikers

1) Registratie

Toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de Gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan handelingsbekwame personen die het online beschikbare registratieformulier op het Platform en deze AV hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij de registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over zijn persoon en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens over hem controleren om de juistheid ervan te behouden.

De Gebruiker moet daarom absoluut een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem een bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om u aan te melden voor de diensten.

Elke communicatie van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Laatstgenoemde verbindt er zich dan ook toe regelmatig de op dit e-mailadres ontvangen berichten te raadplegen en desgevallend binnen een redelijke termijn te reageren.

Per natuurlijk persoon is slechts één inschrijving toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificator toegewezen die hem toegang geeft tot een ruimte waarvan de toegang voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke ruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De identificator is definitief, maar het paswoord kan door de Gebruiker online gewijzigd worden in zijn Persoonlijke Ruimte. Het paswoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich er dus toe het niet mee te delen aan derden.

In elk geval behoudt O'Dress Style - Flandroy Audrey zich het recht voor om een aanvraag tot inschrijving voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de AV.

 

2) Afmelden

De regelmatig geregistreerde Gebruiker kan op elk moment vragen om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform wordt zo snel mogelijk van kracht nadat de Gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen O'Dress Style - Flandroy Audrey en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

O'Dress Style - Flandroy Audrey heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade.

4. Intellectueel eigendom

De structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databanken, computerapplicaties, enz. waaruit het bestaat of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten die door het Platform worden aangeboden, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.

De Platformgebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, is het de Gebruikers niet toegestaan om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen of aan het publiek mee te delen.

Het is de Gebruiker verboden om gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Gebruiker tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform verstrekt, worden door O'Dress Style - Flandroy Audrey uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. O'Dress Style - Flandroy Audrey verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en hun persoonsgegevens, en dat zij zich steeds inzet om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

O'Dress Style - Flandroy Audrey verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving terzake na te leven, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar O'Dress Style - Flandroy Audrey haar maatschappelijke zetel heeft.


7. Algemene bepalingen

O'Dress Style - Flandroy Audrey behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

In geval van schending van de AV door de Gebruiker, behoudt O'Dress Style - Flandroy Audrey zich het recht voor om passende sanctie- en herstelmaatregelen te nemen. O'Dress Style - Flandroy Audrey behoudt zich met name het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Ze kunnen de verantwoordelijkheid van O'Dress Style - Flandroy Audrey niet inroepen of aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. Wij hebben in dat geval het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

bottom of page