top of page

Verkoopvoorwaarden

Updates op 09/09/2021

Website

www.odressstyle.com

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

O'Dress-stijl - Flandroy Audrey   
Rue des Aulnois 19,     
7090 Hennuyères         
België  
N° d'entreprise (BCE/TVA) : BE0754824009         _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
E-mail: odressstyle@gmail.com
Telefoon: +32472516205

(hierna "O'Dress Style - Flandroy Audrey" of de "Verkoper")

II. VERKOOPVOORWAARDEN

1. Reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") definiëren de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna "Klant").

De AV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet geldig is.

Er kan uitzonderlijk worden afgeweken van de bepalingen van de AVV voor zover deze afwijkingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de AVD.

O'Dress Style - Flandroy Audrey behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.


2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking waarin de verkochte producten of diensten worden gepresenteerd, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In het geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden vermeld in de online winkel.

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de vermelde tarieven en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, indien van toepassing, leveringskosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.

4. Bestel online

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het elektronisch formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze AV accepteren door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant dient een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een afleveradres op te geven. Via dit e-mailadres kan elke uitwisseling met de verkoper plaatsvinden.

Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant, totdat het probleem is opgelost.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 

heeft. Betaling

De Klant voert de betaling uit op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie komt in de plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betalingsmethode te gebruiken en erkent dat de hiervoor verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de verschuldigde bedragen in het kader van de bestelling.

De Verkoper heeft een procedure opgezet voor het controleren van bestellingen en betaalmiddelen, bedoeld om deze redelijkerwijs te vrijwaren tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van betaling met creditcard door geaccrediteerde instanties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop vergezeld van de betaling, stuurt de verkoper deze naar de klant, evenals een factuur, behalve de levering van deze laatste bij de bestelling.

De Klant kan verzoeken dat de factuur naar een ander adres dan het afleveradres wordt gestuurd door een verzoek hiertoe te richten aan de klantenservice (zie contactgegevens hieronder) voor de levering.

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of een product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om deze te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de gerelateerde prijs, de rest van de bestelling terug te betalen. de bestelling blijft vast en definitief.

6. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsomstandigheden in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven op het online formulier dat overeenkomt met het bestelformulier. Extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatie door de Klant zullen aan hem in rekening worden gebracht. Om beschikbaarheidsredenen kan een bestelling het voorwerp uitmaken van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Standaard levering 6-8 werkdagen.

Levertijden zijn indicatief. Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder in geval van laattijdige levering. Als de leveringstermijnen langer zijn dan dertig dagen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract echter worden beëindigd en kan de klant worden terugbetaald.

heeft. Bestel verificatie

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de verleende dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de nodige voorbehoud maken bij de vervoerder op het moment van levering en de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder enig voorbehoud heeft ontvangen.

Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen is gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Leveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de indicaties op de bestelbon, zal de klant de verkoper hiervan binnen drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte stellen.

Elke klacht die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

tegen Retourneren en ruilen

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende voorwaarden:

Voor elke retourzending moet de klant de verkoper eerst per e-mail op de hoogte stellen.       _cc781905-5cde-3194-bb85cfb
 
- Artikelen kunnen alleen met kaartjes geretourneerd worden.       _cc781905-5cde-3194-bb85cfb
- Sale artikelen kunnen niet geretourneerd of geruild worden.          _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_
- Geretourneerde artikelen mogen geen gebruikssporen vertonen.      _cc781905-5cde-3194-bb5b-8d_bad
 
De retourtermijn is 7 werkdagen vanaf ontvangst van het pakket. 

Elke klacht en elke terugzending die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. Retourkosten zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht was op het moment van het sluiten van het contract.

heeft. Nalevingsgarantie

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie toe te passen. Desalniettemin, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar.

De non-conformiteit moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan twee maanden na constatering aan Verkoper worden gemeld.

9. Herroepingsrecht

Als de klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van het dienstencontract.

Na het meedelen van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant vervolgens 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of terug te sturen.

Elke herroeping die niet is uitgevoerd volgens de regels en termijnen die in dit artikel zijn bepaald, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening blijven.

Het retourneren of ruilen van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten als geheel, intact en in hun originele staat, in het bijzonder met complete verpakking, intact en in verkoopbare staat.

De verkoper moet de klant alle betaalde bedragen, inclusief leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na het herstel van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van deze goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er hierbij mee in om voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk te worden geleverd.

10. Gegevensbescherming

De Verkoper bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsomstandigheden het bewijs van de transactie, inclusief het bestelformulier en de factuur.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van diens persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht

Indien Verkoper door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn macht geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is Verkoper bevoegd de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper stelt de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekende brief gericht aan de andere partij. De reeds door de Verkoper uitgevoerde prestaties zullen niettemin pro rata aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.


13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

bottom of page